باسمه تعالی

سازمان آموزش و پرورش استان فارس                گروه آموزشی دینی وقرآن متوسطه                         شماره صندلی :

نام و نام خانوادگی :                         نام پدر :                           کلاس و رشته :  دوّم               سؤالات درس : دین و زندگی 2

 

تاریخ امتحان :  1/10/1387                              شماره دانش آموزی :                                    وقت امتحان : 50 دقیقه

نام دبیر :                                                         نمره امتحان : امضای دبیر:  

                                

* * متن سؤالات * *                                                 صفحه ی اوّل

بارم

t آیات شریفه ی زیر را ترجمه نمایید.

-        نَحنُ اقرَبُ إلَیهِ مِن حَبلِ الوَریدِ .   ترجمه : .....

-         ... یَقولونَ سَلامٌ عَلیکُم ادخُلوا الجَنّةَ بِما کُنتُم تَعمَلونَ .  ترجمه : ..........

1

t آیه ی زیر را ترجمه کنید ، و یک پیام برای آن بنویسید .                                                                                                           

-        ربَّنا ما خَلقتَ هذا باطِلاً سبحانَکَ ...   ترجمه : ..........                                                                   (75/0)

       -   پیام آیه : .............                                                                                                             (75/0)

  5/1

t پیام آیات زیر را بنویسید .

-        « ... و حاقَ بِآل فرعَونَ سوءُ العَذابِ ، النّارُ یُعرَضونَ عَلیها غُدوّاً و عَشِیّاً و یَومَ تَقومُ السّاعةُ أَدخِلوا آلَ فِرعَونَ أَشدَّ العَذابِ » : ( ... و احاطه کرد آل فرعون را بدترین عذاب . آنان بر آتش عرضه می شوند هر بامداد و شامگاه و آن گاه که قیامت  بر پا شود ( فرمان می رسد ) وارد کنید آل فرعون را در شدیدترین عذاب .)

 پیام : ......

-        « إنّا هَدَیناهُ السَّبیلَ إمّا شاکِراً و إمّا کَفوراً » : ( ... یا سپا سگزار خواهد بود یا ناسپاس )

 پیام : ........

-        « أَ فَحَسِبتُم أَنَّما خَلَقناکُم عَبَثاً و أَنّکُم إلَینا لا تُرجَعونَ » ( آیا پنداشته اید ... ) .

پیام : 1 - ..................

             2 - ................. 

2

t  نفخ صور ذکر شده  در آیه ی شریفه ی زیر مربوط به کدام مرحله از برپایی قیامت است ؟ 

« و نُفِخَ فِی الصّورِ فَإذا هم مِنَ الأجداثِ إلی رَبّهِم یَنسِلونَ » . مربوطبه : .......

 

5/0

t منظور از « کتاب » در عبارت زیر چیست ؟

« در صحنه ی قیامت  گناهکاران می گویند : این چه کتابی است که هیچ کوچک و بزرگی را از قلم نینداخته است ! ».

 

 

5/0

t با این که خداوند حاکم دادگاه قیامت است ، چه نیازی به شهادت شاهدان وجود دارد ؟

 

 

 

1

    * *    بقیّه ی سؤالات * *                                                         صفحه ی دوّم

بارم

t منظور از « کَسی » در جمله ی زیر کیست ؟

« اگر فردی از دوستان خدا بمیرد ، وقتی او را در قبر می گذارند کَسی نزد او می آید : که خوش چهره ترین و خوشبوترین و خوش لباس ترین افراد است ، و او را به آسایش و ارزاق بهشت و بهترین منزل ها بشارت می دهد .»

- .........

5/0

 tچرا معیار و وسیله ی سنجش اعمال مردم در قیامت « پیامبران و امامان:» هستند ؟ توضیح دهید .

 

 

1

 tتکمیل کنید :

-        پیامبر اعظم6فرموده اند : « باهوش ترین مؤمنان کسانی هستند که .............  

-        حقیقت وجودِ انسان ........................................... است .

-        پیام امام عصر ( عجّلَ اللهُ فَرَجَهُ الشَّریف ) آنست که : هیچ چیز مانندِ ............................... بینی شیطان را به خاک نمی مالد .

-        ما می توانیم در مقام قرب خداوند قرار گیریم و به بهشتِ ویژه ی او درآییم ، در صورتی که ................................                                                                                                  

-        وقتی انسان بر سر دو راهیِ گناه و پاکی قرار می گیرد ، .................................... انسان را به پاکی فرا می خوانند .   

-        نظام های به هم پیوسته ی جهان برای ....................................................................... سامان یافته است .

-        شاخصه ی اصلی موجوداتِ جهان واقعی ......................................................... است .                                                                                                           

-        قرآن ما را به تفکّر در نظام آفرینش دعوت می کند تا ........................................................ پی ببریم .    ← 5/0

25/2

tصحیح یا غلط بودنِ عبارات زیر را مشخّص کنید .

-   قرآن مجید از وجدان اخلاقی با تعبیرِ « نفس لوّامه » یعنی نفس سرزنشگر یاد فرموده است .  ص        غ

- شیطان مانع اختیار و اراده ی ما در تصمیم گیری ها ست .  ص      غ 

- کسانی که بت می پرستند در یافتن مصداق واقعی خداوند دچار اشتباه شده اند .  ص      غ 

75/0

t میان عادل بودنِ خداوند و ضرورتِ معاد چه ارتباطی وجود دارد ؟ توضیح دهید .

 

 

 

 

2

t شیطان معمولاً از چه راه هایی انسان را به نافرمانی خدا وسوسه می کند ؟ ( 2 مورد )

 

5/0

t فرضِ صحیح در مورد عاملی که سببِ همکاری و تقسیم کار میان اجزای مجموعه ی موجودات جهان می شود تا متناسب با هدفی که دارند کنار یکدیگر جمع شوند چیست ؟ آن را توضیح دهید .

 

5/1

t توجّه به این که از یک سو « دفع خطر احتمالی عقلاً واجب است » ، و از سوی دیگر « همه ی پیامبران از جهان آخرت خبر داده اند » ما در زندگی خود چگونه باید عمل کنیم ؟

 

         جمع نمرات

1

16

کلید تصحیح سؤالات :

 

t1  درس 4 ص 45  (5/0 نمره )  -- درس 7 ص 80 ( 5/0 نمره )                                                 ← جمعاً 1 نمره

 

t2درس 1 ص 11 ( 75/0 نمره ) و ص 16 (پاسخ استدلال شماره 2- 75/0 نمره )                                ← جمعاً 5/1 نمره                                               

 

t3 درس 7 ص 81  ( 5/0 نمره ) -- درس 3 ص 39  (5/0 نمره ) -- درس 6 ص 68 و 69 (1 نمره )            ← جمعاً 2 نمره

 

t4 درس 8  ص 92 ( اندیشه و تحقیق ، سؤال 1 شماره آیه را داده است) ( 5/0 نمره )                               ← جمعاً 5/0 نمره

 

t5 درس 8 ص 89 ( 5/0 نمره )                                                                                  ← جمعاً 5/0 نمره

 

t6 درس 8 ص 92 ( اندیشه و تحقیق ، سؤالِ 3  ،  یک  نمره )                                                     ← جمعاً 1 نمره

 

  

t7 درس 7 ص 83 ( 5/0 نمره )                                                                              ← جمعاً 5/0 نمره

 

t8 درس 8 ص 91 (  1 نمره )                                                                                  ← جمعاً 1 نمره

 

t9 درس 5 ص61 ( 25/0 ) ، درس 6 ص74 ( 25/0 ) ، درس 4 ص50 ( 25/0 )  ، درس 3 ص 42 ( 25/0 )  ، درس 4 ص 46 ( 25/0 ) ، درس 2 ص 25 ( تدبّر در آیات درس 25/0 )  ، درس 1 ص 15 ( 25/0 ) ، درس 1 ص 17 ( اندیشه و تحقیق ، سؤال 1 -  5/0 )

                                                                                                                ← جمعاً 25/2 نمره

t10 درس 3 ص 41 ( 25/0 ) -- درس 4 ص 55 ( 25/0 ) -- درس 3 ص 40 ( 25/0 )                        ← جمعاً 75/0 نمره

 

t11 درس 6 ص 75 ( اندیشه و تحقیق، سؤال 2 ، و استدلال ص 73 -  ( 2 نمره  ) )                                  ← جمعاً 2 نمره

 

t12 درس 4 ص 48 ( 5/0 نمره )                                                                                ← جمعاً 5/0 نمره

 

t13 درس 1 ص 16 ( 5/1 نمره )                                                                                ← جمعاً 5/1 نمره

 

t14 درس 6 ص 70 ( 1 نمره )                                                                                ← جمعاً 1 نمره

                                                                                                                                                                                           ===========

                                                                                                                                                                 جمع نمرات ←   16 نمره

/ 0 نظر / 16 بازدید