طنز

اعصاب چیست ؟ چیزیست که هیچکس ندارد وهمه توقع دارند تو حتما داشته باشی.

 
**

 
معلم : 10 تاسیب داریم من 9 تاشو میخورم ، چند تا سیب میمونه؟ بچه: همون یکی روهم بردار بخور بدبخت سیب نخورده !

 
****

 
هرکس که نداند و نداند که نداند

 
در جهل مرکب ابدالدهر بماند

 
هرکس که نداند و نخواهد که بداند

 
حیف است چنین جانوری زن
/ 0 نظر / 18 بازدید