باسمه تعالی

نام...........................................                                         اداره کل آموزش و پرورش فارس                                        نوبت امتحانی: پایانی نوبت اول

نام خانوادگی.......................                                       کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی                                       پایه: دوم  رشته :  برق   شعبه:

نام پدر

 

 

اداره آموزش و پرورش داراب                                           تاریخ امتحان:    /10/ 1390

نام درس:   دین وزندگی 2                               نام آموزشگاه: جنت شهر                             ساعت شروع:.......................

                                     ( مهر آموزشگاه )                                          مدت امتحان:.50.دقیقه      صفحه:1

تصحیح

نام و نام خانوادگی دبیر:      یگا نه       نمره به عدد:

تاریخ و امضاء:                              نمره به حروف:

 

تجدید نظر

نام و نام خانوادگی دبیر:                         نمره به عدد:

تاریخ و امضاء:                                نمره به حروف:

 

ردیف

«  سؤالات  »

نمره

1

سوالات مربوط به آیات قرآنی:

 

الف) ترجمه آیه شریفه « خلق السماوات و الارضَ بالحقّ و صَوّرَکُم فاحسن صُوَرَکُم»را بنویسید.

 

ب)با توجه به آیه شریفه ی «انّ فی خلقِ السماواتِ والارضِ وَاختلافِ الیلِ و النهارِ لَآیاتٍ .... »نخستین ویژگی افرادی که موصوف به .................

می شوند،..............است؟

1) اولی الالباب – در هرحال به یاد خدا بودن                                 2)متفکران در نظام آفرینش – درهر حال به یاد خدا بودن

 

3)اولی الاالباب – به زیور تفکر در آفرینش آراسته شدن                    4) متفکران در نظام آفرینش – به زیور تفکر آراسته شدن

 

 

1

 

 

 

5/.

2

درستی یا نادرستی گزاره های زیر را با علامت (ص/غ) مشخص کنید:

 

الف) پاداش بسیاری از اعمال ،مانند شهادت در راه خدا در دنیا امکان پذیر است.

ب) اگرشخصیت یامن ِ انسان وابسته به جسم باشد باید در دوران عمر بارها عوض شود.

ج) نترسیدن خداپرستان از مرگ به این معناست که آنان آرزوی مرگ می کنند.

د) در عالم برزخ انسان با فرشتگان گفتگو می کند و پاسخشان را می شنود.

 

2

3

 

جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید:

 

الف) چون اعمال پیامبران و امامان ..............................است ، معیار اعمال سایرین قرار می گیرد.

 

ب) مهمترین خبری که انبیاء برای بشر آورده اند .............................است.

 

ج) قرآن کریم سرزنش گر درونی را ........................نامیده است.

 

د) هرچه دایره ی نظام بزرگتر می شود ،..............و......................گسترده تری لازم است.

 

2

4

 

تعیین کنید هر یک از عبارات سمت راست با کدام یک از عبارات سمت چپ ارتباط دارد؟

 

1) رؤیاهای صادقه                                                          الف) عدل

2) پیامد دیدگاه منکران معاد                                               ب)نشانه ی بعد روحانی

3) دریافت چیزی به تمام و کمال                                         ج)بیرون آمدن زندگی از بن بست

4) حقیقت وجود انسان                                                      د) دچار شدن به یأس و ناامیدی

  و) توفیّ

                                                                                 ه) بعد روحانی

2

 

 

 

 

 

- به سوالات زیر پاسخ کوتاه بدهید:

5) شیطان از چه راه هایی انسان راگمراه می کند؟ (دو موردکافی است)

 

6) چهار  مورد از وقایع مرحله ی دوم قیامت را ذکر کنید.

 

7)  برزخ در لغت به چه معناست؟

 

 

8) جایگاه و منزلت انسان در نظام آفرینش چگونه است؟(یک موردکافی است)

 

9)  به اعتقاد خداپرستان حقیقی ؛ مرگ برای چه کسانی ناگوار است؟

 

 

1

1

5/.

 

5/.

5/.

 

 

- به سوالات زیر پاسخ تشریحی و کامل بدهید:

 

10) شاخصه ی اصلی یک مجموعه ی نظام مند چیست؟ وچرا؟

 

 

 

11) تفاوت بُعد جسمانی و روحانی وجود انسان را توضیح دهید؟

 

 

 

12) دیدگاه پیامبران الهی و پیروان آنان درباره ی مرگ را بیان کنید؟

 

 

 

13) منظور از آثار «ماتأخر» و «ماتقدّم» اعمال انسان چیست؟

 

 

 

 

14) تفاوت نامه ی عمل انسان در آخرت را با نامه های ثبت شده در دنیا بنویسید؟

 

 

 

 

                                     

                                                                              موفق باشید.                                              جمع نمره               

 

 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

 

 

16

/ 0 نظر / 28 بازدید