دعاها و اعمال وتغذیه در دوران حاملگی

این مطالب راازکتاب ریحانه بهشتی یافرزندصالح تالیف خانم سیما میخبر ازانتشارات نورالزهرا سلام الله علیها نقل میکنم لازم بهذکراست که این کتاب برای مادران بسیارمفیداست.


الفتوصیه هایی که مخصوص هرماه بیان شده است:

                                                                                                                           ماه اول:

روزهای پنجشنبه وجمعه سوره یس والصافاتبخواند وبه شکم بدمد.صبح هاکمی سیب شیرین بخورد.روزهای جمعه قبل ازصبحانهانارمیل کند وقبل ازطلوع آفتاب اندکی ازتربت سیدالشهدا علیه السلامبخورد.نمازهای یومیه رادراول وقت به جاآوردوقبل ازنمازاذان واقامه بگویدودروقت گفتن اذان واقامه دست راروی شکم بگذارد.هرروزبردوعددخرماسورهقدربخواند وآن راناشتابخورد.

ماه دوم:
روزهای پنجشنبه وجمعه سوره ملک راتلاوتکند.روزپنج شنبه 140 مرتبه وروزجمعه صدمرتبه صلوات با(وعجل فرجهم)بگوید.دستراروی شکم بگذارد وصلوات کبیر بخواند(اللهم صل علی محمد وآل محمدوعجلفرجهم واهلک عدوهم والعن اعدائهم من الجن والانس من الاولینوالآخرین).هرهفته گوشت باقدری شیر وسیب شیرین تناول کند.هرروز بردوعدد عنابسوره توحید بخواند وآن راناشتابخورد

ماه سوم:
روزهایپنجشنبه وجمعه سوره آل عمران راقرائت کند.140 مرتبه صلوات با(وعجلفرجهم)بخواند.قبل ازنمازدست راروی شکم گذارده وصلوات کبیر رابخواند.هرهفتهمقداری گندم گوشت وشیر میل کرده وصبح هاکمی عسل تناول نماید.هرروزبریکعددسیب آیه الکرسی بخواند وآن راناشتا بخورد.همچنین مقداری کندر به اندازهیک عدس ناشتا بخورد.

ماه چهارم:
روزهای پنجشنبه وجمعه سوره دهربخواند.درتمام نمازهادریک رکعت سوره قدرراتلاوت کند.بعدازنمازدست راروی شکمگذارده سوره قدروکوثروصلوات کبیررابخواندوبعدازآن بگوید:ربناهب لنا منازواجنا وذریاتناقرة اعین وجعلناللمتقین اماما.هفت مرتبه (استغفرالله واتوبالیه)بگوید.هرروزبعدازنمازها140 مرتبه صلوات بفرستد.سیب شیرین وعسلوانارمیل کند.ازاول ماه چهارم نمازشب بخواند (درصوت امکان نیمه شب واگرموفقنشدقضای آن راترک نکند.)هرروزبردوعدد انجیرسوره والتین بخواند وآن راناشتابخورد.ضمنا نام کودک قبل ازچهارماه وده روزانتخاب شود(روایت داریم برایپسرمحمد یاعلی وبرای دخترفاطمه نام بگذاریدتا سالم بماند انشاءالله)

ماه پنجم:
روزهای پنجشنبه وجمعه سوره فتح تلاوتکند.دریک رکعت نمازسوره نصربخواندوبعدازنماز دست راروی تربت کربلا کشیدهبرشکم بمالد.هرروزصبح مقداری خرما تناول نماید. ازابتدای ماه پنجم دروقتنماز دست برروی شکم نهاده اذان واقامه بگوید.هرروزبریک عدد تخم مرغ سورهحمدبخواند وآن راناشتا بخورد.

ماه ششم:
روزهای پنجشنبه وجمعه سوره واقعه راقرائتکند.شبها دریک رکعت نمازسوره والتین بخواند.بعدازهرنمازدست برتربت امامحسین کشیده برشکم بمالد.پس ازصرف صبحانه انجیروزیتون میل کندوسعیکنددرروزیاشب مقداری مغزاستخوان بخوردوازخوردن دنبه بپرهیزد.هرروزیک عددانارراپس ازخواندن سوره فتح ناشتا بخورد.

ماه هفتم:
ازماه هفتم به بعد پس ازنمازصبح سورهانعام رابربادام بخواند وسپس آن رابخورد واین کارراتاچهل روز ادامهدهد.خواندن اذان واقامه ونمازشب رافراموش نکند.روزهای دوشنبه سوره نحلوروزهای پنجشنبه وجمعه سوره یس وتبارک ودرتمام ماههای هفتم وهشتم ونهم سورهنورراقرائت کند ودرنمازیومیه سوره قدروتوحیدرابخواند.روزی 140مرتبه صلواتبفرستد.ازخوردن خربزه بعدازهرغذاکوتاهی نکندلکن قبل وبعدازآن آب میلنکند.هرروزبریک عدد(به)سوره یس بخواندوآن راناشتابخورد.همچنین ازماه هفتمبه بعدپنج سوره قرآن راکه باتسبیح شروع میشود تلاوت کندکهعبارتنداز:حدید,حشر,صف,جمعه,وتغابن.

 ماه هشتم:
علاوه برمواردذکرشده درماه هفتم بهمواردزیرعمل شودروزهای شنبه بعدازنمازصبح سوره قدر10 مرتبه.روزهای یکشنبهبعدازنمازصبح سوره والتین دومرتبه. روزهای دوشنبه سوره یس .روزهای سه شنبهسوره فرقان.روزهای چهارشنبه سوره دهر.روزهای پنجشنبه سوره محمد (صلی اللهعلیه وآله)وروزهای جمعه سوره صافات تلاوت نماید.ازخوردن ماست شیرین وعسلکوتاهی نکند.هرروزجمعه ناشتا انارشیرین میل کند.درصورتیکه ضررنداشتهباشدهفته ای یک بارسرکه بخورد.

ماه نهم:
بهتراست غذای اوکباب باشد.ادویهنخورد.خرمامیل کند.برای سلامتی امام زمان علیه السلام گوسفندی راذبح کردهازآن بخورد.درنمازظهریاعصرسوره والعصروسوره ذاریات بخواند.درروزهای پنجشنبهسوره حج ودرروزجمعه سوره فاطر راتلاوت کند.هرروزمقداری راه برود.به عکسوآئینه کمترنگاه کند.هرروزبرمقداری شیروخرماسوره دهربخواندوآنراناشتابخورد.


ب:توصیه هائی که بصورت کلی بیان شده است:
1
-همیشه باوضوباشد مخصوصا هنگام خوردن غذا.
2-شبها به آئینه نگاه نکند.
3-باکوشش تمام ازگناهان بپرهیزد.
4-حتی الامکان مستحبات راانجام دهد.
5
-آرامش خودراحفظ کندوعصبانی نشود.
6-باگذاشتن نوارقرآن وخواندن قرآن به صورت روزانه میتواند به حافظ قرآن شدن فرزندخودکمک کند.
7-خواندن تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها بعدازهرنمازوشب قبل ازخواب.
8-
خواندن چهل روززیارت عاشوراباصدلعن وصدسلام ودعای علقمه.
9
-خواندن چهل روز سوره یس ودمیدن به اناروخوردن آن.
10-خواندن چهل بارسوره یوسف ودمیدن به سیب وخوردن آن.
11-خواندن چهل باردعای توسل.
12-خواندن چهل روز زیارت جامعه.
13
-خواندن چهل روززیارت آل یس ودعای بعدآن.
14-خواندن چهل شب جمعه دعای کمیل.
15-خواندن چهل روزجمعه دعای ندبه.
16-خواندن چهل عصرجمعه دعای سمات.
17-خواندن چهل شب جمعه ویاچهل شب سوره حدید,حشر,تغابن,جمعه,وصف قبل ازخواب.
18-خواندن حداقل چهل شب نمازشب.
19-چهل روزجمعه غسل جمعه کردن.
20-یک ختم قرآن کردن بخصوص برای سلامتی امام زمان.
21-خواندن چهل بارحدیث کساء وزیارت امام زمان علیه السلام.
22_
خواندن چهل روزدعای عهدبعدازنمازصبح.
23-خواندن سوره توحیددرهرروزپنجاه مرتبه بعدازنمازصبح.
24-خواندن سوره قدردرهرروز پنجاه مرتبه بعدازنمازصبح.
25-هرروز140 مرتبه ذکرصلوات.
26-هفتادباراستغفاربعدازنماز.
27-خوردن مویزبه مدت چهل صبح ناشتا هرروز21 عددبا21 بسم الله الرحمن الرحیم.
28-درموقع تکان خوردن بچه دست روی شکم بگذاردوصلوات وسوره توحیدراتلاوت کند.
29-
بهفکرخدابودن ورفع حوائج مردم راکردن ودرچهره افرادمومن وزیبارونگاه کردنورفت وآمدنکردن باافرادی که مشکل اخلاقی دارندورفتن به زیارت ودوری ازمعاصیبخصوص دروغ وغیبت ونمازاول وقت خواندن وزمزمه کردن نام زیبا ودلرباودلنشین الله الله الله .....وبه صوت قرآن گوش دادن.
30
-برای صبورشدن بچه دست راروی شکم گذارده سوره والعصر رابخواند.
31-فرزندرادرشکم مادرنام گذاشتن وانتخاب نام نیکو مانند محمد,علی,وفاطمه.واورابه نام خواندن.
32-تلاوت قرآن خصوصا مداومت برسوره انبیاء هرقدرکه بتواندبرای صالح شدن فرزندبسیارموثراست.
33-یکیازروشهای موثربرای ایجادپیوستگی بین والدین وجنین قبل ازتولداو صحبت کردنباجنین است این رفتارخاطرات خوبی ازدوران قبل ازتولد درجنین باقیمیگذاردوبعدازتولدنیزکودک صداهای آشنارابه یادمی آورد.
34-درطول بارداری به تغذیه ورعایت نکات بهداشتی توجه داشته باشد.

خوراکیها وآثارآن برکودک ازدیدگاه احادیث:

گلابی:
الف)خوردن گلابی توسط توسط پدر سبب زیبائی فرزند میشود.
ب)به زنان باردار گلابی بدهید که فرزندان رانیکو وزیبا میکند.
پ)به زنان باردارگلابی بدهید که اخلاق فرزندانتان رانیکو میکند.
ت)خوردن گلابی مایه قوت قلب ,پاکی معده,صفاوتذکیه دل,دلیری وزیبایی بچه میشود.
ث)گلابی قلب راجلا میدهد ودردهای درون رابه اذن حق شفا می بخشد.


کاسنی:
الف)هندباء(کاسنی) برای افزایش فرزندمفیداست
ب)خوردن کاسنی آب کمر راافزایش داده وفرزند رانیکو وذکور بودن رادر ولدزیادمیکند.
پ)خوردن کاسنی باعث زیبائی فرزندمیشود.

سویق}قاووت{
الف)خوردن سویق توسط والدین موجب قوت درفرزند میشود وازکودن شدن وسبک مغزی ونادانی اوجلوگیری میکند.
ب)خوراندن سویق به کودک جهت تقویت ورویاندن گوشت ومحکم کردن استخوان بسیارمفیداست.

خربزه:
خوردن خربزه توسط زن باردار سبب میشودکه فرزند خوشرو وخوش خلق شود

کندر:
خوردن کندور توسط زن باردار باعث زیادی عقل بچه وباهوشپاکدل دانا وشجاع شدن پسر وخوشخو ونیکو شدن دختر میشود.درحدیثی آمده است:بهزنان حامله کندر بخورانیدبدرستیکه درشکم مادر کندرغذای طفل میشود ودلشمحکم وتحملش زیادمیشود.

انار:
خوردن انارشیرین فرزندرانیکومیکند.میل کردناناردرروزهای جمعه قبل ازصبحانه بسیار خوب است خوردن انار برای رفع حالتتهوع بسیارمفیداست.برای کم خونی یرقان(زردی)دردمفاصل فشارخون وبواسیرنیزبسیارخوب است.هرکس یک عددانار بخورد دلش نورانی میشود ووسوسه های شیطانتاچهل روزازاوبرطرف میشود.

/ 0 نظر / 17 بازدید