مـعـما های قرآنی
 

 

 

1-آیه ای راذکرکنید که بی نقطه باشد(غیر از اولین آیه سوره ها)

2-اسامی7 سوره بی نقطه را ذکر کنید؟

3-از حبوباتی که در قرآن به آنها اشاره شده و بی نقطه است،چیست؟

4-حیوانی در قرآن که بی نقطه است را نام ببرید؟

5-نام کشوری در قرآن که نقطه ندارد کدام است؟

6-پرندهای در قرآن که بی نقطه است نامش را بیابید؟

7-سرزمینی در قرآن که بی نقطه است را پیدا کنید؟

8-دو ذکر بی نقطه که در قرآن نیز آمده اند را ذکر کنید؟

9-آسمان در قرآن بی نقطه است؟

10-اسامی پیامبرانی را که نقطه دار نباشند در قرآن ذکر کنید؟

11-رنگی در قرآن است که نقطه ندارد؟

12-کدام قوم است که در قرآن بی نقطه است؟

13-تعدادی از اسامی خداوند تبارک و تعالی در قرآن که بدون نقطه اند؟

14-از اسامی روز قیامت در قرآن که بی نقطه است؟

15-دو اصل از اصول دین در قرآن که نقطه ندارند کدام است؟

16-کدام یک از فروع دین در قرآن است که نقطه ندارد؟

-عضوی از اعضاء بدن انسان که در قرآن بی نقطه آمده کدام است؟

18-تعدادی از اسامی قرآن در قرآن که بی نقطه اند را نام ببرید؟

19-زمانی در قرآن که نقطه ندارد را نام ببرید؟

20-عددی در قرآن و بی نقطه است را بیابید؟

21-به کدام حیوان در قرآن تهمت زده شده است؟

21-کدام سوره قرآن به نام یکی از فلزات است؟

22-نام دیگر سوره نور چیست؟

23-نام دیگر سوره احزاب چیست؟

24-سفر فضایی پیامبر(ص)چه نام داشت؟

25-آن چیست که از نظر قرآن از قتل بالاتر است؟

 

جواب سوالات

 

 

1-(الله الصمد) در سوره توحید
2-حمد،طور،رعد،مسد،طه،محمد،روم
3- (عدس) فقط یک بار و آن هم در سوره بقره آیه 61 است
4-(حمار)در سوره جمعه به معنای الاغ
5-(مصر)
6-(هدهد)
7-(روم)

8-(لااله الاالله)و (الحمد الله)
9-(سماء)
10-محمد ،موسی،هود،آدم و ...
11-رنگی سیاه (اسود)در سوره بقره آیه 187
12-قوم (عاد)
13-صمد،احد،الله،ملک
14-(معاد)در سوره قصص
15-عدل و معاد
16-(صوم) به معنای روزه

17-(رأس) به معنای سر
18-هادی،عدل،امر،وحی،روح،صراط،علم
19-(عصر) یعنی بعداز ظهر
20-(احد) یعنی یکی در«قل هوالله حد»

-سوره حدید ،به معنی آهن

22-عفاف

23-حجاب

24-معراج

25-فنته


معماهای قرآنی به همراه پاسخ

 

 

1-تعداد آیات قرآن = 6236آیه

2-تعداد کلمات قرآن= 77701کلمه

3-تعداد حروف قرآن = 323671حرف

 

 

4-به کدام حیوان در قرآن تهمت زده شده است؟             گرگ

 

5- آن کیست که به نیروهای خود هشدار داد اما نه از انس بود و نه از جن؟     مورچه

 

6- قلب قرآن کدام سوره است؟                   یاسین

 

7- عروس قرآن = الرحمن

 

8-سوره های دارای سجده واجب =    «سجده – فصلت – نجم – علق»

 

9- آغاز نزول قرآن در چه ماهی و چه شبی بوده ؟ ماه رمضان – شب قدر

 

10- سوره ای که به شناسنامه خدا معروف است؟      توحید

 

11- سوره ای که در همه ی آیاتش کلمه «الله » به کار رفته است؟       مجادله

 

12- بزرگترین و کوچکترین حیوان در قرآن = بزرگترین : فیل – کوچکترین : پشه

 

13- کوتاه ترین آیه قرآن = سوره ی الرحمن آیه « مدهامتان » یک کلمه است

 

14- کدام آیه است که می توان آنرا از هر دو طرف خواند؟   آیه 3 سوره مدثر( ربک فکبر)

 

15- نام تنها ماه از دوارده ماه سال قمری که در قرآن امده است ؟         ماه  رمضان

 

16- کلمه« الله» چند بار در قرآن آمده است؟           2697بار

 

17- کلمه ای از قرآن که در تمام سوره ها حداقل یک بار آمده است ؟          الله

 

18- بهترین نوشیدنی که در قرآن به آن اشاره شده ؟ =     شیر

 

19- بهترین خوردنی قرآن =    عسل

20- منفور ترین امر حلال نزد خدا در قرآن ======= طلاق

 

21- بزرگترین کلمه قرآن === فا سقیناکموه

 

22- کلمه وسط قرآن ====== ولیتلطف   در  سوره کهف

 

23- آِیه ای که سر بریده امام حسین (ع) تلاوت فرمود؟        آیه 9 سوره کهف

 

24- سوره ای که 2بار بر پیامبر (ص) نازل شده است؟     حمد

 

25- نام  قرآن چند بار در قرآن آمده است ؟      70 بار

 

/ 1 نظر / 19 بازدید
مسعود حاتمی کیا

عالی بود