از نصایح لقمان حکیم به فرزندش :

ای فرزند از چهار هزار حدیث چهارصد نکته ، و از چهارصد نکته هشت مورد را

فراگرفته ام که به این شرح است :

دو چیز را هرگز فراموش نکن :1-خدا 2- مرگ

دوچیز را زود فراموش کن :

1-بدی دیگران در حق خودت

 2- خوبی خودت در حق دیگران

چهار چیز را بیش از پیش نگه دار :

 1- شکمت را سر سفره مردم 2- زبانت را در جمع

3- چشمت را در خانه  ی دوستان 4- دلت را در سر نماز

منبع:اینترنت

/ 0 نظر / 21 بازدید