بسمه تعالی
سوالات تشریحی و مفهومی دین و زندگی (2)

درس اول:
1 - شاخصه اصلی مجموعه منظم را تو ضیح دهید .
2 - چرا شا خصه ی ا صلی مجموعه منظم هدف وغا یت است.؟ 5/ 0 نمره
3 - چه فرضیه ها یی را در پید ایش مجمو عه منظم می تو ان تصو ر کر د؟ 5/1 نمره
4- چهار مورد از و یژ گی ها ی مجمو عه منظم را بنو یسید . 2 نمر ه
5- در میا ن و یژ گی ها ی ز یر کد ا م و یژگی شا خصه ی اصلی یک مجمو عه ی منظم است ؟25/ نمره
الف ) هر مو جودی از ا جزای خا ص و معین تشکیل شد ه ا ست. 
ب ) هر یک از ا جزا خو اص و یژه ای دارند . . 
ج) هر یک از اجزا کار مخصو صی ا نجا م می دهند . . 
د ) هر مجمو عه ی منظم دارای یک هد ف و غا یت ا ست که آ ن را از مجمو عه های د یگر جدا می کند . 
6- عنصر اصلی مجموعه منظم ...............و. . .......... ا ست .5/0 نمر ه


درس دو م :

1 - ا رتبا ط میان ا جزا دستگا ه گوارش چگو نه ارتبا طی ا ست ؟ توضیح دهید . 75/0 نمره
2 - د رک رو ابط وپیوستگی های نظا م واحد جها نی چه زما نی آسا نتر می شو د ؟ 5/0 نمره
ا لف ) هنگا می که علم و دانش بشر بیشتر تو سعه یا بد . 
ب) هنگا می که ایمان بشر قویتر شود. 
ج ) زمانی که ا نسا ن دست ا ز تخر یب جهان بردارد . 
د ) گز ینه الف وج 
3- آیا عمر موجودات و نظا م های این دنیا ی به هم پیوسته ، نا محد ود و دایمی است توضیح د هید ؟75/0


درس سوم:
1- این فرمایش امام علی (ع) بیانگر چه مطلبی است ؟ " خدا رحمت کند انسانی را که بداند از کجا آمده ودر کجا قرار دارد و به سوی کجا رهسپار خواهد شد. " 5/0 نمره
2- چرا ا نسا ن در پیشگا ه خداوند دارای مقا م ومنز لت خا ص ا ست ؟ 5/0 نمر ه
3- مقام و منز لت انسا ن را در پیشگا ه خدا و ند با تو جه به آ یا ت قرآن کریم بیا ن کنید . 1 نمر ه
4- و دیعه ها ی الهی رادر انسان نا م ببرید .1 نمر ه
5- یکی از ود یعه ها ی الهی در انسان" سر شت خدا آ شنا ست در این با ره تو ضیح د هید . 5/1 نمره
6- منظور از گرایش به نیکی ها و زیبا یی ها که یکی از ودیعه های الهی در وجود انسان است چیست ؟ 1 نمره

7- این آیه به کدام یک از ودیعه های الهی دروجود انسان اشاره می کند ؟"و نفس و ماسوا ها فالهمها فجورها و تقوا ها " 25/0 نمره
8- چرا انسا ن درمقابل گنا ه وز شتی عکس العمل نشا ن می دهد ؟ 25/0 نمره
9- نفس لوا مه یعنی چه ؟25/0 نمره
10- خداوند درقرآن کر یم به کدا م یک از موارد زیر قسم خورده ا ست ؟ 25/0نمره
الف) نفس د) هیچ کدا م ج) نفس اما ره ب) نفس لو امه مطمئنه

11- نفس لوا مه یعنی ……… . 25/0 نمر ه
12 - نقش قو ه عقل در وجود انسا ن چیست ؟ 5/0 نمره
13- حضرت علی (ع)کد ام یک از موارد زیر را به عنوا ن بهترین ثروت و نزدیک کننده ی انسان به خدا نا مید ه
ا ست ؟ 25/ نمره
 ج) گر ا یش بهالف ) قوه ی عقل  نیکی ها و زیبا یی ها 
د) و جدان اخلاقی ب) سر شت خدا آشنا 
14 - تو ضیح دهید که علاوه بر ودیعه های الهی خداوند با چه چیز ها یی انسان را درراه رسیدن به سعادت
یا ری می نماید ؟5/1 نمر ه
15 - چگو نه ایمان و عمل صا لح در وجود انسان تجلی می کند؟1نمره

درس چها رم:

1 - موانع رشد ورستگاری انسان را نام ببرید .1 نمره
2- توضیح دهید که نفس اماره چگونه ما نع رشد ورستگاری انسان است ؟1نمره
3- چرا با وجود سرمایه های ارزشمند انسان خود را آلوده به گناه میکند ؟ 1نمره
4- منظور از نفس اماره چیست تو ضیح دهید ؟1 نمره
5- چرا قرآن همواره مردم را به تفکر وتعقل دعوت می کند ؟5/0 نمره
6- اما م صا د ق(ع) عقل وجهل را چگو نه توصیف میکند ؟ 1نمره
7- توضیح دهید که چگونه غفلت از خدا وند مانع رشد ورستگاری انسان است ؟ 5/0 نمره
8 - شیطان چگونه انسانها را فریب می دهد . 1 نمره
9- شیطان از چه راهها یی انسا ن را به نا فرمانی از خدا می کشاند؟ (چهار مورد) 1نمره
10- قر آن کریم وپیشوایان ما تاکید دارند که عامل اصلی گناه ........است . 25/0 نمره
11- از تدبر در آیات قرآن کریم در باره ابعاد وجود انسان چه چیزی به دست می آید توضیح دهید؟ 5/1 نمره
12- دلایلی را که دانشمندان برای اثبات بعد روحانی انسان ذکر کرده اند نام ببرید 5/0 نمره
13- یکی از دلایل وجود بعد روحا نی انسان "ثابت بودن خود "است توضیح دهید ؟ 2 نمره
14 - آیا "من" وهویت انسان وابسته به جسم و کالبد مادی انسان است ؟ توضیح دهید .5/1 نمره
15- آیا ثابت بودن روح انسان به معنی این است که روح آد می دچار هیچ تغییری نمی شود؟ توضیح
دهید .1 نمره
16- منظور از ثابت بودن روح در انسان چیست ؟ توضیح دهید .5/1 نمره
17- منظور از رویاهای صادقه چیست ؟1 نمره
18- منظور از بعد غیر جسمانی ما چیست ؟وچه توانایی ها یی دارد؟5/1 نمره

درس پنجم:

1- انسان ها در بر خورد با مرگ چند دیدگا ه دارند توضیح دهید ؟2 نمره
2- ا نسان هایی که مرگ را پایان زندگی می دانند چه واکنشی در برابر آن از خود نشان می دهند ؟5/1 نمره
3- کسانی که مرگ را پایان بخش دفترزندگی نمی دانند چه دیدگاهی نسبت به مرگ دارند .1 نمره
4- پیامد های دیدگاه کسانی که مرگ را پایان زندگی می دانند چیست .2 نمره
5- حدیثی از پیامبر(ص) در باره دیدگاه ادیان الهی بنویسد .1 نمره
6- از پیامد های نگرش دوم در با ره ی مرگ دو مورد را بنویسید .1نمره
7- چرا خداپرستان واقعی مرگ را ناگوار نمی دانند؟1 نمره
8- عدم ترس خداپرستان از مرگ به چه معنی است ؟1 نمره
9- آیا استقبال از مرگ وشهادت خداپرستان به معنی بی ارزش بودن زندگی برای آنان است. 1 نمره
10 - خدا پرستان واقعی چه زمانی به استقبال شها دت می روند؟ 5/0 نمره
11- هنگا می که اما م حسین (ع)در دو راهی ذلت وشهادت قرار گرفت چه چیزی را انتخاب کرد وچه فرمود ؟25/1 نمره
12- رسول خدا (ص) فرمود: برای ........ خلق شده اید نه برای نابودی وفنا.25 /0 نمره


درس ششم:

1- وقتی می گوییم خداوند کارهایش حکیمانه است به چه معناست .5/0 نمره
2- بر اساس حدیثی از رسول خدا (ص) "آسمان ها و زمین بر اساس .... پا بر جاست".25/0 نمره
3- حقیقت وجود انسان ......است و این حقیقت هنگام مرگ نابود نمی شود 25/0 نمره
4- مهمترین خبری که پیامبران برای بشر آورده اند خبر از ......است.5/0 نمره
5- بیان کنید توجه و تعمق انسانها در باره ی وعده ی رستاخیز توسط پیامبران با توجه به کدام قانون عقلی
لازم است ؟5/0 نمره
6- پیامبران بعد از ایمان به خدا چه چیزی را لازمه ی ایمان به خدا دانسته اند .25/0 نمره
7- راههایی را که قرآن کریم برای بیان ضرورت معاد بر آن تاکید فرموده نام ببرید.5/0 نمره
8- و جود میل "گرایش به بقا وجاودانگی" چگونه ضرورت حیات ابدی را ثابت می کند. 1 نمره
9- دو گرایش در وجود انسان که، ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی را بیان می کند نام ببرید .5/0 نمره
10- چرا امکان تحقق وعدهای الهی در این دنیا به طور کامل میسر نیست ؟5/1 نمره
11- با توجه به عدل الهی توضیح دهید که چرا وجود معاد لازم وضروری است.5/1 نمره
12- قرآن کریم در باره ی کسانی که به زنده شدن دوباره ی پس از مرگ در شک و تردیدند چه پاسخی
می دهد ؟2 نمره


درس هفتم:
1- در مورد ویژگیهای عالم برزخ توضیح دهید .1 نمره
2 - برزخ در لغت به چه معناست .25/0 نمره
3- چگونگی ارتباط عالم برزخ را با دنیای پس از مرگ بنویسید.5/0 نمره
4- منظور ازآثار اعمال ما تقدم چیست با یک مثال ینویسید ؟ 75/0 نمره
5- منظور از آثار اعمال ما تاخر چیست با یک مثال بنویسید 75/ 0 نمره
6- چرا قرآن کریم از عالم پس از مرگ تعبیر به برزخ می کند ؟5/0 نمره
7- سه چیز در دنیا همراه انسان می باشد امام صادق (ع)در این باره می فرماید.75/0 نمره
8- منظور از این جمله"فرشتگان روح انسان را توفی می کنند" چیست؟5/0 نمره

درس هشتم :

1- بر پایی قیامت در چند مرحله انجام می گیرد؟ 5/0 نمره
2- درمرحله اول قیامت چه حوادثی اتفاق می افتد؟ 75/0 نمره
3- در مرحله دوم قیامت چه وقایعی رخ می دهد؟ نام ببرید. 1 نمره
4- چرا پیامبران و امامان بهترین گواهان قیامت هستند؟ 5/0 نمره
5- پیامبر اکرم (ص) نیز شاهد و ناظر بر همه ی . . . . . و . . . . است. 5/0 نمره
6- علاوه برشهادت عالیه ی پیشوایان چه شاهدان دیگری در قیامت حضور دارند؟ نام ببرید.5/0 نمره
7- در باره شهادت اعضای بدن در روز قیامت ، توضیح دهید. 1 نمره
8- چگونگی دادن نامه اعمال را در روز قیامت بیان کنید. 5/1 نمره
9- وقتی از امام صادق (ع) در باره اینکه " آیا انسان با آنچه در نامه عمل اوست آشنا است " سوال شد امام چه پاسخ فرمودند؟ 1 نمره
10- توضیح دهید که در روز قیامت قضاوت بر اساس چه معیاری است؟ 5/1 نمره
11- وزن کننده و سنجش گر اعمال انسان . . . . است. 25/0 نمره
12- در دادگاه عدل الهی هر نفر به . . . . . و فقط با. . . . .خود حاضر می شود و ترازوی عدل برای او برپا می گردد. 5/0 نمره
13- وقتی شخصی از امام صادق (ع) پرسید " آیا واقعا اعمال وزن می شوند" امام چه فرمود؟ 25/1 نمره
14- منظور از این جمله که " وسیله سنجش اعمال انسا ن حق و عدل است " چیست؟ توضیح دهید. 1 نمره
15- چرا اعمال پیامبران و امامان معیار سنجش اعمال سایرین است؟ 1 نمره


درس نهم:

1- ویژگی های جایگاه گناه کاران را پس ازپایان محاکمه بنویسید .( ذکر 4 مورد کافی است )
2- ویژگی مأموران عذاب الهی در جهان آخرت چگونه است؟ 75/0 نمره
3- پس از اینکه دوزخیان دچار عذاب شدند ، ناله حسرتشان بر می خیزد به خداوند چه می گویند؟ 5/0 نمره
4- جایگاه نیکوکاران و رستگاران در جهان آخرت چگونه است؟ توضیح دهید.1 نمره
5- توضیح دهید که برترین مقا م بهشت چیست؟ 25/1 نمره
6- انواع رابطه های میان عمل و پاداش و کیفر را در دنیا بنویسد. 5/1 نمره
7- رابطه میان عمل و پاداش و کیفر در جهان آخرت چگونه است؟ 1 نمره
8- هر عملی که در دنیا از ما سز می زند دارای چند جنبه است؟ توضیح دهید. 5/1 نمره
9- هنگامی که جهنمیان از ملائکه می خواهند تا از خداوند برایشان تخفیفی بگیرند ملائکه چه می گویند؟ 5/0 نمره
10- بهشت و جهنم و نعمت ها ی بهشتی و عذاب های جهنمی ، . . . . و . . . . . ما در دنیا است. 5/0 نمره
11- چرا عمل انسان هر گز از او جدا نمی شود؟ 5/0 نمره
12- پاداش های بهشتی و عذاب های دوزخ ، ساخته . . . . . ما است. 25/0 نمره
13- از این ابیات ، در باره پاداش و کیفر اخروی چه پیامی دریافت می کنید؟ 1 نمره
گشته گرگان یک به یک خوهای تو می درانند از غضب، اعضای تو
زآنچه می بافی همه روزه بپوش ز آنچه می کاری همه روزه بنوش

14- جهنمیان چه علتی را برای عملکرد خود بیان می کنند ؟ وپاسخ شیطان در این باره چیست؟ 5/1 نمره
15- بهشتیان پیوسته با . . . . . . . . هم صحبت اند و به سبحانک اللهم مترنم اند. 25/0 نمره
16- چرا بهشت برای بهشتیان ، سرای سلامتی (دار السلام ) است؟ (4 مورد) 1 نمره
17- چرا در بهشت انسان همواره احساس طراوت و تازگی می کند؟ 5/0 نمره
18- هر یک از بهشتیان متناسب با . . . . . . . . .در درجه ای از بهشت قرار می کیرند. 25/0 نمره
19- بالاترین مرتبه نعمت های بهشت . . . . . . و . . . . . . . خداست که اولیای خدا در طلب آن هستند و به شوق آن زندکی می کنند؟ 75/0 نمره
20- در بهشت، یک درمخصوص پیامبران و صدیقان و یک در مخصوص . . . . . .و . . . . .و درهای دیگر برای گروه های دیگر است. 5/0 نمره
21- در کدام یک از پاداش و کیفرها، باید تناسب میان جرم و کیفر مراعات شود تا عدالت برقرار گردد؟ توضیح دهید. 1 نمره

درس دهم:
1- توکل کردن به چه معناست؟ توضیح دهید . 5/0 نمره
2- یکی از مهمترین عوامل تقویت کننده عزم چیست؟ 25/0 نمره
3- انسان متوکل، چگونه انسانی است؟ 5/0 نمره
4- میان توکل و معرفت خدا و ایمان به او چه رابطه ای است توضیح دهید . 1 نمره
5- تکیه و اعتماد به خدا و توکل بر او چه آثاری دارد؟چرا ؟5/1 نمره
6- توکل به خدا چه نتایج وآثار بدی دارد؟چرا؟ 1 نمره
7- چرا نوجوانی و جوانی دوران تصمیم های بزرگ است؟ 1 نمره
8- پیامبران الهی در برابر سرسختی و لجاجت قوم خود چه می کردند؟ واکنش دو تن از این انبیا را بنویسید.1 نمره
9- در چه صورتی توکل موثر واقع می شود؟ 1نمره
10- توکل اگر همراه با . . . . . . و . . . . . . .باشد خداوند کارهای مارا به بهترین وجه چاره خواهد کرد. 5/0 نمره
11- توضیح دهید آیا توکل می تواند جانشین تنبلی و ندانم کاری افراد باشد؟ 1نمره
12- توکل کمک کننده و امید دهنده به کسی است که . . . . . . و . . . . . پشتکار است. 5/0 نمره
13- چرا انسان متوکل اهل معرفت، برای رسیدن به نیازها از ابزار و وسایل بهره می جوید؟ 5/0 نمره

درس یازدهم :

1- محبت در زندگی انسان چه نقشی دارد؟ 5/0 نمره
2- محبت به حق و ایمان به او چرا رابطه ای با هم دارد؟ 1 نمره
3- عشق و محبت به خدا در زندگی انسان چه آثاری دارد؟( 4 مورد ) 1 نمره
4- قرآن کریم اساس و پایه ی دینداری را . . . . . . قرار می دهد. 25/0 نمره
5- آثار محبت به خدا را نام ببرید. 1 نمره
6- منظور از" دوستی با دوستان خدا " را که یکی از آثار محبت به خداست توضیح دهید . 1 نمره
7- در منظومه عاشقان و دوستان الهی چه کسانی مظهرتمام و کمال حق و جلوه زیبایی های اویند؟ 25/0 نمره
8- خداوند از پیامبر اکرم (ص) می خواهد چه چیزی را مزد وپاداش رسالتش قرار دهد؟ 25/0 نمره
9- در باره " پیروی از خدا " که یکی از آثار محبت به خدا است توضیح دهید. 1 نمره
10- چرا خداوند به پیامبر دستور می دهد مزد و پاداش رسالتش را دوستی با خانواده اش اعلام کند؟ 5/0 نمره
11- با توجه به آیه زیر توضیح دهید که آیا محبت قلبی و درونی به خداوند کافی است ؟ و اعمال ظاهری و ظاهر انسان اهمیت ندارد؟ 1 نمره
" قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم و الله غفور رحیم"
12- در باره ی"بیزاری و تنفر از باطل و دشمنان خدا " که یکی از آثار محبت به خدا ست توضیح دهید. 1 نمره
13- در باره " محبت به راهی که مارا به خدا می رساند " که یکی از آثار محبت به خداست توضیح دهید . 1 نمره
14- چه موقع انسان می تواند قلبش را خانه ی خدا کند؟ 5/0 نمره
15- پایه و اساس بنای اسلام چیست؟ و مرکب از چه چیز هایی می باشد؟ 75/0 نمره
16- دینداری بر دو پایه استوار است تولی به معنای . . . . . . .و تبری به معنای . . . . . . . . . . 5/0 نمره
17- از دیدگاه امام خمینی تحقق دیانت چگونه ممکن است؟ 5/0 نمره
18- "مبارزه با دشمنان خدا" که یکی از آثار محبت به خداست، تبیین کنید. 1 نمره
19- دینداری بر چند پایه استوار است؟ نام ببرید. 5/0 نمره


درس دوازدهم :

1- شیوه ی رسول (خدا) در ملاقات با دیگران چگونه بود و ایشان در این باره چه فرمودند ؟ 5/1 نمره
2- تبیین کنید که آیا آراستگی اختصاص به زمان حضور و معاشرت ها دارد؟ 1 نمره
3- ظاهر هر کسی تجلی . . . . .و اوست و اندیشه ها، اخلاق و روحیات ، اعمال و . . . . . را می سازند و شکل می دهند.
4- رسول(خدا) برپوشیدن چه نوع لباسی تاکید می فرمایند؟ 25/0 نمره
5- حضرت علی (ع) در باره ی آراستگی چه می فرمایند؟ 5/0 نمره
6- معنای اینکه کسی دارای عزت نفس است چیست؟ توضیح دهید . 1 نمره
7- ترجمه آیه مبارکه زیر را بنویسید. 1 نمره
" مَن کان یُریدُ العزهَ . . . . . . . . . . . . . .
فللله العزهُ جمیعاً ." . . . . . . . . . . . . .

8- توضیح دهید که چرا انسان عزتمند عفیف هم هست؟ 1 نمره
9- چه رابطه ای میان نیاز به مقبولیت و آراستگی وجود دارد؟ توضیح دهید. 1 نمره

درس سیزدهم :

1- توضیح دهید که آیا اسلام نحوه و شکل پوشش را معین کرده است ؟ 5/1 نمره
2- زنان در حفظ حجاب اسلامی موظف به رعایت چه شرایطی هستند؟ 1 نمره
3- تبیین کنید که چه چیزی زمینه ساز منشأ تفاوت پوشش زنان و مردان است ؟ 1 نمره
4- زن به شکرانه نعمت زیبایی چه مسئولیت هایی در برابر این نعمت دارد ؟ 1 نمره
5- آیا حجاب زنان موجب سلب آزادی و کاهش حضور آنان در جامعه می گردد؟ در این باره توضیح دهید؟ 1نمره
6- آیا رعایت پوشش و حجاب تنها به اسلام اختصاص دارد؟ 5/1 نمره
7- بی حجابی زنان در غرب ناشی از چیست؟ توضیح دهید . 1 نمره
8- در آیین یهود و مسیح نحوه ی حجاب و پوشش چگونه است ؟ توضیح دهید. 5/1 نمره
9- توضیح دهید که چرا میان پوشش زنان و مردان در اسلام تفاوت وجود دارد؟ 1 نمره

درس چهاردهم :


1- هدف مشترک امت اسلامی چیست؟ 25/0 نمره
2- خدای حکیم برای رستگاری وسربلندی جامعه اسلامی چه وظایف مهمی را برای مسلمانان معین کرده است؟ آنها را بنویسید. 5/1 نمره
3- چرا دعوت به خیر و نیکی قبل از امربه معروف است؟ و چه تأثیری برجامعه دارد؟ 1 نمره
4- امام صادق(ع) موثرترین راه فراخوانی به خیر و نیکی را چه می داند و در این باره چه می فرماید؟ 75/0 نمره
5- توضیح دهید که چرا دعوت عملی ، دعوتی پر جاذبه است؟ 1 نمره
6- برترین نوع دعوت کدام است ؟ و مراتب بعدی آن را بیان کنید . 5/0 نمره
7- چرا لازم است در مقابل گناهکار اقدام مناسبی انجام شود ؟ و این اقدام مناسب چیست؟ 5/0 نمره
8- حضرت علی (ع) در وصیت خود به امام حسن(ع) و امام حسین (ع)درباره ی امربه معروف و نهی ازمنکرچه می فرمایند؟ 75/0 نمره
9- اثرات اجرای امر به معروف و نهی از منکر را از دیدگاه امام باقر(ع) بیان کنید . (4 مورد) 1 نمره
10- چرا قوم بنی اسرائیل مورد لعن پیامبرانشان قرار گرفتند و امام صادق(ع) در این زمینه چه می فرمایند؟ 5/1 نمره
11- بر اساس حدیثی از پیامبر اکرم(ص) انسان چگونه در عمل دیگران سهیم و شریک می شود؟ 1 نمره
12- امام علی (ع) می فرماید : تمام کارهای نیک ، حتی جهاد در راه خدا در برابر . . . . . . چون قطره ی آبی است در برابر دریای پهناور . 25/0 دنمره
13- امر به معروف و نهی از منکر با حصول چه شرایطی واجب می شود؟(3 شرط) 5/1 نمره
14- مراحل امر به معروف و نهی از منکر را توضیح دهید . 5/1 نمره
15- مرحله ی سوم امر به معروف و نهی از منکر را توضیح دهید و بنویسید این مرحله در حوزه مسئولیت چه کسانی است؟ 25/1 نمره
16- براساس توصیه های امام خمینی کسی که امر به معروف و نهی از منکرمی کند موظف به رعایت چه مواردی است؟ 4 مورد را بنویسید . 1 نمره

درس پانزدهم:

1- توضیح دهید که وقتی در باره ِ اصل کار سخن گفته می شود ،آیا مقصود داشتن شغل است؟ 1 نمره
2- رسول خدا(ص) چه کسانی را در قیامت در زمره انبیا معرفی می کند؟ 5/0 نمره
3- پیامبر خدا (ص) از داشتن چه خصوصیاتی بر امت خویش بیمناک بود؟ 1 نمره
4- امام علی(ع) عوامل به وجود آمدن فقر را چه چیزی می داند؟ 5/0 نمره
5- آثار تربیتی کار را نام ببرید . 1 نمره
6- نقش و تأثیر کار را در شکوفایی استعدادها توضیح دهید. 1 نمره
7- کار چگونه سبب لطافت احساس انسان می شود؟ 1 نمره
8- کار چه نقشی در تمرکز قوه یِ خیال انسان دارد؟ 1 نمره
9- منظور از "اتقان در کار " چیست؟ توضیح دهید . 1 نمره

درس شانزدهم :

1- در بینش و تفکر اسلامی ، کار خلاق و مولد منشأ چیست؟ 5/0 نمره
2- رسول خدا (ص) در باره ی آباد کردن زمین بی استفاده چه می فرمایند؟ 5/0 نمره
3- یکی از بدترین بلاها برای هر جامعه روی آوردن به کارهای . . . . . . . است. 25/0 نمره
4- ربا چیست؟ و چه تأثیری بر جامعه دارد؟ 5/1 نمره
5- چرا امروزه جهان به دو قطب ثروتمند و فقیر و مسلط و زیر سلطه تقسیم شده است؟ 2 نمره
6- الف) ترجمه آیه را کامل کنبد. ب) با توجه به این آیه ربا در حکم چیست؟ 25/1 نمره
"فاِن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله فان تبتم فلکم رئوس اموالکم لاتظلمون و لا تُظلمون "

" . . . . . . با خدا و رسولش اعلان جنگ دهید پس اگر توبه کنید سرمایه هایتان از آن خودتان، . . . . . . نه ستم می بینید . "
7- قرآن کریم راه درست افزایش ثروت را در چه چیزی معرفی می کند؟ چرا ؟ 5/1 نمره
8- امام رضا(ع) در نامه ای به یکی از یارانش علت حرام بودن ربا را چگونه شرح می دهد؟ 5/1 نمره
9- در هر فعالیت اقتصادی 2 عامل دخالت دارد . . . . . . . و. . . . . . . 5/0 نمره
10- برنامه اسلام در مورد ثروت و سرمایه چیست؟ و چگونه سبب عدالت اقتصادی می شود؟ 1 نمره
11- در نظام اسلامی بانک چه جایگاهی دارد؟5/1 نمره
12- اساس بانکداری در نظام اسلامی بر مشارکت . . . . . . و. . . . . . ..است . 5/0 نمره
13- دو راه تأمین هزینه های جامعه اسلامی را نام ببرید . 5/0 نمره
14- چه هزینه هایی در جامعه اسلامی از طریق انفاق تأمین می شود؟ 4 مورد ذکر شود . 1 نمره
15- انفاق برچند نوع است؟ نام ببرید . 5/0 نمره
16- انفاق واجب به دو صورت . . . . . .و. . . . . . . انجام می گیرد . 5/0 نمره
17- زکات چیست؟ و به چه اموالی تعلق می کیرد؟ 1 نمره
18- در هنگام پرداخت زکات به چه مواردی باید توجه کرد؟ (2مورد ) 1 نمره
19- فقیر کیست ؟ و زکات فطره او چه حکمی دارد؟ 25/1 نمره
20- پرداخت زکات فطره بر چه کسی واجب است ؟ و مقدار آن چقدر است؟ 5/1 نمره
21- خمس بر چند چیز تعلق می گیرد؟ و رایج ترین آن چیست؟ 5/0 نمره
22- در پرداخت خمس ، حساب سال به چه معنا است؟ 2 نمره
23- 4 مورد از توصیه های امام علی (ع) را به مالک اشتر در باره گرفتن مالیات بنویسید . 1 نمره
24- چرا امام علی (ع) به مالک اشتر توصیه می کند که بیشتر از جمع مالیات به فکر آبادی زمین باشد ؟ 1 نمره
25- کدام یک از گزینه های زیر جزء اموالی است که برآنها زکات تعلق می گیرد؟ 25/0 نمره
الف) غلات -
دام ها - یک پنجم دارایی 

ب) سکه ها - یک پنجم دارایی - دام ها 
ج) غلات
- دام ها - سکه ها 
زمستان 86

/ 0 نظر / 20 بازدید